Przeskocz do treści

"Procedury Administracyjne i Podatkowe" nr 3, 2018 r.

Ordynacja podatkowa wprowadza szereg sytuacji kiedy to z mocy prawa dochodzi do wydłużenia okresu istnienia zobowiązania podatkowego. Wśród ustawowych przesłanek zawieszenia przedawnienia wyróżnia się zawieszenie związane z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenia skarbowe. W myśl art. 70 § 6 pkt 1 o.p. bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Czytaj dalej... "Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego – dr Ewelina Bobrus – Nowińska"

"Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" nr 7 2018 r.

Służebność przesyłu ustanowiona na rzecz przedsiębiorcy energetycznego budzi liczne kontrowersje w zakresie konsekwencji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. Zarówno ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jak i ustawy o podatku rolnym i leśnym nie odnoszą się wprost do zasad opodatkowania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości. Orzecznictwo w odniesieniu do urządzeń przesyłowych - linii i słupów energetycznych odnosi się w głównej mierze do kwestii „zajęcia” gruntów pod wskazanymi urządzeniami na  działalność gospodarczą, co przesądza jednocześnie o objęciu ich podatkiem od nieruchomości. Tymczasem w związku z ustanowieniem służebności przesyłu pojawia się jeszcze jedno, niezwykle istotne zwłaszcza pod względem praktycznym, zagadnienie. Mianowicie kto w przypadku ustanowienia służebności przesyłu jest podatnikiem od gruntu zajętego na przedmiotową służebność. Odpowiedź na wskazane pytanie wymaga rozważenia czy przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiona jest służebność, jest posiadaczem samoistnym o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.lub posiadaczem zależnym, o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. Czytaj dalej... "Wpływ ustanowienia służebności przesyłu na podmiot podatku od nieruchomości / rolnego i leśnego – dr Ewelina Bobrus – Nowińska"

Zapis Uchwały, zgodnie z którym zwolnienia nie obejmują budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadzi do sytuacji, w której zwolnienie budowli z podatku od nieruchomości na mocy badanej Uchwały nie będzie mogło być stosowane, a zapisy zawarte w § 1 Uchwały w zakresie dotyczącym budowli stają się bezprzedmiotowe. Czytaj dalej... "Uchwała RIO w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, Nr 2/18 z dnia 3 stycznia 2018 r."

Rada gminy określa w drodze uchwały tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku rolnym i nie jest uprawniona do nakładania obowiązków związanych z realizacją zwolnienia na inne organy. Czytaj dalej... "Uchwała RIO w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, Nr 213/17 z dnia 16 stycznia 2017 ,"

Zgodnie natomiast z postanowieniami art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, ze zm.), jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. W przedmiotowej Uchwale nie zawarto stosownych regulacji, dotyczących udzielania pomocy publicznej. Czytaj dalej... "Uchwała RIO w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, Nr 3/18 z dnia 3 stycznia 2018 r."