Przeskocz do treści

Szef Krajowej Administracji Skarbowej drugi raz zastosował klauzulę generalną. Jego działania przyniosły gminie 2 mln zł.

Z danych przesłanych przez biuro prasowe KAS wynika, że od wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (czyli od 15 lipca 2016 r.) wszczętych zostało sześć postępowań w tej sprawie. Czytaj dalej... "Fiskus zablokował optymalizację na podatku od nieruchomości – „Gazeta Prawna” z dnia 17.12.2018 r., autor: Agnieszka Pokojska"

Opodatkowanie hal namiotowych podatkiem od nieruchomości budzi spory interpretacyjne. W szczególności w orzecznictwie podkreślano, że takie hale nie stanowią budowli podlegających opodatkowaniu (zob. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 r., I SA/Ol 911/14). Warto więc zwrócić uwagę na wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 11 października 2018 r. (I SA/Rz 737/18), w którym halę namiotową uznano za budynek. Czytaj dalej... "Hala namiotowa jednak opodatkowana – dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB"

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów[1], z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Zmiana ta, mając na uwadze konstrukcję podatku od nieruchomości, wywołała określone konsekwencje w obszarze tego świadczenia. Związane są one zarówno z obowiązkami podatników, jak i organów podatkowych. Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie tych kwestii. Czytaj dalej... "Przekształcenie prawa wieczystego użytkowa w prawo własności a wymiar podatku od nieruchomości – dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB"

Uchwalona dnia 5 lipca 2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej[1] uregulowała kwestie związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw osób fizycznych po śmierci właściciela. Jedną z nich jest problem płacenia podatków związanych z działalnością tego typu przedsiębiorstw. Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad powstawania i wykonywania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa w spadku Czytaj dalej... "Podatek od nieruchomości a przedsiębiorstwo w spadku – Prof. dr hab. Leonard Etel"

"Procedury Administracyjne i Podatkowe" nr 3, 2018 r.

Ordynacja podatkowa wprowadza szereg sytuacji kiedy to z mocy prawa dochodzi do wydłużenia okresu istnienia zobowiązania podatkowego. Wśród ustawowych przesłanek zawieszenia przedawnienia wyróżnia się zawieszenie związane z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenia skarbowe. W myśl art. 70 § 6 pkt 1 o.p. bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Czytaj dalej... "Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego – dr Ewelina Bobrus – Nowińska"